Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Miejsce przyjmowania interesantów:


sekretariat

Godziny pracy sekretariatu:


poniedziałek - piątek 800 - 1400 


Dyrektor szkoły


przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 1300 – 1400
w piątki w godz. 800 - 900 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:


Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością ich wpływu do urzędu. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy w ww. terminach pracownik szkoły prowadzący sprawę zawiadamia stronę o przekroczeniu terminu, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Na nie załatwienie sprawy w ustawowym terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Sprawy mogą być osobiście lub korespondencyjnie, ustnie lub pisemnie (pisemnej w formie odręcznej, korespondencyjnej lub dokumentu elektronicznego) oraz innej np. na gotowych formularzach.

Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

W jednostce obowiązuje system kancelaryjny: 


system kancelaryjny zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją Kancelaryjną